กรมทหารช่างที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก โทร 0-5531-1324 หรือ สส.ทบ. โทร 74723 E-mail address : eng3_2013@hotmail.com
พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.3 ร่วมกับส่วนราชการ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระสุหร่ายพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร (จำลอง) และเปิดป้ายอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เมื่อ ๑๙ ธ.ค. ๕๘ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓/กรมสวนสนามที่ ๒ นำกำลังพลกระทำพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญานตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก เมื่อ ๑๘ ม.ค. ๕๙
พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ ร่วมซ้อมสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก เมื่อ ๑๕ ม.ค. ๕๙ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศูนยนันทนาการ ค่ายสมเเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก เมื่อ ๙ ม.ค. ๕๙
พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ และภริยา เป็นประธานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก เมื่อ ๘ ม.ค. ๕๙ พ.อ.พงศธร เมืองแก่น เสธ.ช.๓ นำกำลังพลและครอบครัว มอบกระเช้าของขวัญ อวยพรปีใหม่ และรับพรจาก พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ ในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนกรมทหารช่างที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก เมื่อ ๓๐ ธ.ค. ๕๘
พ.อ.พงศธร เมืองแก่น เสธ.ช.๓ นำกำลังพลและครอบครัว มอบกระเช้าของขวัญ อวยพรปีใหม่ และรับพรจาก พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ ในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนกรมทหารช่างที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก เมื่อ ๓๐ ธ.ค. ๕๘ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓/หน.ศูนย์ข่าวอำเภอชาติตระการ พบปะเยี่ยมเยือนราษฎร บ้านปากกรอง ม.๓ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับรษฎรในพื้นที่ เมื่อ ๒๑ ธ.ค. ๕๘

 

Free Web Hosting