กรมทหารช่างที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก โทร 0-5531-1324 หรือ สส.ทบ. โทร 74723 E-mail address : eng3_2013@hotmail.com
   
ll llภารกิจกรมทหารช่างที่ ๓
 
llllllllllllllllll llllll llll๑. ควบคุมบังคับบัญชาหน่วยทหารช่างที่ขึ้นตรง บรรจุมอบ หรือขึ้นสมทบ
 
llllllllllllllllll llllll llll๒. วางแผนและประสานการปฏิบัติงานของหน่วยทหารช่างก่อสร้าง หรือหน่วยทหารช่างอื่นๆ ในการก่อสร้างทั้งในสนามและในยามปกติ
lllll lllllllllllงานปรับปรุง หรืองานซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพภาค กองทัพบก และส่วนราชการอื่นๆ ที่ได้รับมอบ
 
llllllllllllllllll llllll llll๓. สนับสนุน และเพิ่มพูนประสิทธิภาพหน่วยทหารช่างของกองพลด้วยการปฏิบัติงานช่างทั่วไปเมื่อต้องการ
 
llllllllllllllllll llllll llll๔. ป้องกันที่ตั้งหน่วยในยามฉุกเฉิน ด้วยการปฏิบัติการรบอย่างทหารราบได้อย่างจำกัด
 
****************************
 

 

Free Web Hosting