กรมทหารช่างที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก โทร 0-5531-1324 หรือ สส.ทบ. โทร 74723 E-mail address : eng3_2013@hotmail.com

เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๕๙ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ ให้การต้อนรับ พ.อ.ชูชีพ ชัยศรี หัวหน้าชุดตรวจและคณะ ในการตรวจกิจการทั่วไปของหน่วย ประจำปี ๒๕๕๙
ณ กรมทหารช่างที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

   
   
   
   
   
   
   
   
Free Web Hosting