กรมทหารช่างที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก โทร 0-5531-1324 หรือ สส.ทบ. โทร 74723 E-mail address : eng3_2013@hotmail.com

เมื่อ ๒๔ มี.ค. ๕๙ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ นำกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำเพื่อบริโภคและอุปโภคให้กับราษฎรที่ประสบภัยแล้ง
ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ณ บ้านเขาฟ้า หมู่ ๑๓ ต.ดอนทอง อ.เมือง จว.พิษณุโลก

   
   
Free Web Hosting