กรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก 65000 โทร 0-5531-3444 หรือ สส.ทบ. โทร 74723 E-mail address : eng3_2013@hotmail.com

เมื่อ ๓๑ พ.ค. ๖๑ คุณรุ่งลักษณ์ คิดเกื้อการุญ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารช่างที่ ๓ เป็นประธานมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ และชุดเวชภัณฑ์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยมี นางปรียาภา ผ่องแสง ครูใหญ่ เป็นผู้รับมอบ
และมี รอง ผบ.ช.๓, ผบ.ช.๓ พัน.๓๐๒, กลุ่มสมาชิกแม่บ้าน ช.๓ และ ช.๓ พัน.๓๐๒ ร่วมให้การต้อนรับ
พร้อมเยี่ยมชมและให้คำแนะนำ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

   
   
   
   
   
Free Web Hosting