กรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก 65000โทร 0-5531-1324 หรือ สส.ทบ. โทร 74723 E-mail address : eng3_2013@hotmail.com
<
พันเอก สมใจ คิดเกื้อการุญ
ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๓
 
กรมการทหารช่าง
กองทัพภาคที่ ๓
กองพลพัฒนาที่ ๓
กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒
กองพันพัฒนาที่ ๓
กองพันทหารช่างที่ ๔
กองพันทหารช่างที่ ๘
 

 

 

เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙๔๙ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ เป็นประธานในการขึ้นเสาเอก ณ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๖ ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก โดยเริ่มก่อสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวของ นางเล็ก พิมขำ อายุ ๗๐ ปี ตามโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอชาติตระการ พร้อมประชาชนเข้าร่วมในพิธี
เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๕๙ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ ให้การต้อนรับ พ.อ.ชูชีพ ชัยศรี หน.ชุดตรวจและคณะ ในการตรวจกิจการทั่วไปของหน่วย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ กรมทหารช่างที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก
เมื่อ ๑๙ เม.ย. ๕๙ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ นำกำลังพลและครอบครัว สังกัด ช.๓ และ ช.พัน.๓๐๒ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร พล.ต.ธัญพรหม อัศวจินดา ผบ.พล.พัฒนา ๓ เพื่อขอพรและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ บก.พล.พัฒนา ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก
เมื่อ ๑๘ เม.ย. ๕๙ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชาและอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน จว.พ.ล. เพื่อขอพรและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยมี พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ หน้า บก.ทภ.๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พิษณุโลก
เมื่อ ๑๑ เม.ย. ๕๙ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ เป็นประธานในพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และพิธีมอบลานเครื่องออกกำลังกาย ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชน ช.๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก
เมื่อ ๗ เม.ย. ๕๙ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ เป็นประธานในพิธีมอบถังเก็บน้ำ และถุงยังชีพให้กับประชาชน ตามโครงการ "คนไทยหัวใจเดียวกัน" ณ วัดเนินโคกสูง หมู่ ๘ ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก
เมื่อ ๓๑ มี.ค. ๕๙ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ พร้อมคณะนายทหารสัญญาบัตร ช.๓ มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือให้กับบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ และบุพการีของกำลังพลที่ทุพพลภาพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และลดภาระรายจ่ายในครอบครัวของกำลังพลชั้นผู้น้อย ณ บ้านพักสวัสดิการข้าราชการ ช.๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก
เมื่อ ๒๔ มี.ค. ๕๙ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ นำกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำเพื่อบริโภคและอุปโภคให้กับราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ณ บ้านเขาฟ้า หมู่ ๑๓ ต.ดอนทอง อ.เมือง จว.พิษณุโลก
หน้า
1 2 3                                                      
 
 
 
Free Web Hosting