กรมทหารช่างที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก โทร 0-5531-1324 หรือ สส.ทบ. โทร 74723 E-mail address : eng3_2013@hotmail.com
   
ll lประวัติกรมทหารช่างที่ ๓
lllllllll lllกองทัพบกมีนโยบายจัดตั้งกรมทหารช่างของกองทัพเพื่อสนับสนุนงานของกองพันทหารช่างของกองพลที่ล้นมือ และให้มีหน่วยทหารช่างปฏิบัติงานเสริมความมั่นคง
llllทางด้านการพัฒนาประเทศในยามปกติ และปฏิบัติงานตามแผนป้องกันประเทศในยามสงคราม สอดคล้องกับนโยบายระดับสูงที่กำหนดไว้ในปี ๒๕๒๖lกองทัพบกได้จัดตั้ง
llllกองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ ขึ้น เพื่อเป็นฐานในการจัดตั้งกรมทหารช่างที่ ๓ ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉาพะ) ที่ ๒๕๙/๒๕ lลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๕ llโดยใช้กำลังพลและ
llllยุทโธปกรณ์ส่วนหนึ่งจากกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นโครงในการจัดตั้ง มีที่ตั้งปกติถาวรอยู่ที่ lบ้านลาดบัวขาว ตำบล
ll สมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเคลื่อนย้ายเข้ามาสู่พื้นที่นี้ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ กองทัพบกได้กำหนดขั้นตอนการจัดตั้ง กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ ดังนี้
l
ขั้นที่ ๑ ปี ๒๕๒๖ จัดตั้งกองบังคับการ และกองร้อยกองบังคับการกองพันทหารช่างก่อสร้างที่ ๓๐๒
สองกองร้อยทหารช่างก่อสร้าง lโดยใช้กำลังพล llและยุทโธปกรณ์จากหน่วยทหารช่างก่อสร้างที่ ๖
และหน่วยทหารช่างก่อสร้างที่ ๗ ของกองทหารช่างก่อสร้างที่ ๓๐๒ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นโครงในการจัดตั้ง
00000
ขั้นที่ ๒ ปี ๒๕๒๗ ถึง ปี ๒๕๒๙ จัดตั้งกองร้อยทหารช่างก่อสร้างที่ ๓ lกองร้อยทหารช่างเครื่องมือ
และซ่อมบำรุง พร้อมทั้งบรรจุกำลังพลเพิ่มเติม และจัดตั้งหน่วยให้สมบูรณ์
00000
ต่อมาในปี ๒๕๒๗ กองทัพบกได้อนุมัติให้จัดตั้งกรมทหารช่างที่ ๓ ขึ้น ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๓๐๘/๕๗ ลง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๗ โดยกำหนดให้กรมทหารช่างที่ ๓ เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ ๓ และเป็นหน่วยบังคับบัญชาโดยตรงของกองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ มีที่ตั้งปกติถาวรอยู่ที่บ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกำหนดวันที่ ๑ ธันวาคม เป็นวันสถาปนาหน่วย
 
llllllllllเllllllllllllllllllllll
Free Web Hosting