Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check
กรมทหารช่างที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พิษณุโลก โทร 0-5531-1324 หรือ สส.ทบ. โทร 74723 E-mail address : eng3_2013@hotmail.com
<
พันเอก สมใจ คิดเกื้อการุญ
ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๓
 
กรมการทหารช่าง
กองทัพภาคที่ ๓
กองพลพัฒนาที่ ๓
กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒
กองพันพัฒนาที่ ๓
กองพันทหารช่างที่ ๔
กองพันทหารช่างที่ ๘
ชค.ช.๓ (ผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง)

 

 

เมื่อ ๑๖ มี.ค. ๕๙ คุณจุรีภรณ์ นิลบรรเจิดกุล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.๓ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยมี พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ พร้อมด้วย คุณรุ่งลักษณ์ คิดเกื้อการุญ ภรรยา ร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อ ๑๖ มี.ค. ๕๙ คุณจุรีภรณ์ นิลบรรเจิดกุล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.๓ และคณะ เดินทางมามอบทุนให้กับบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ณ บริเวณบ้านพักสวัสดิการข้าราชการ ช.๓ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก
เมื่อ ๑๐ มี.ค. ๕๙ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.ธวัช  ศรีสว่าง รอง ผบ.พล.พัฒนา ๓ ให้การต้อนรับ นาย ประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักเครี่องจักรกล กรมชลประทาน พร้อมคณะ ในการตรวจความก้าวหน้า การแก้ไขงานโครงการแก้มลิงบ้านลาดบัวขาว โดยมี พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ เป็นผู้นำตรวจ
เมื่อ ๙ มี.ค. ๕๙ เวลา ๑๗๐๐ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ ตรวจเยี่ยมการฝึก  ณ พื้นที่ฝึก บ้านร้องยุ้งข้าว ต.ดอนทอง อ.เมือง จว.พิษณุโลก ทั้งนี้ ผบ.ช.๓ ได้รับฟังการบรรยายสรุป พร้อมให้คำแนะนำในการฝึก
เมื่อ ๘ มี.ค. ๕๙ เวลา ๑๔๐๐ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องสูง (ภาคกองร้อย) ประจำปี ๒๕๕๙ หน่วย ช.๓ และ ช.พัน.๓๐๒ ณ บริเวณสนามหน้า บก.ช.พัน.๓๐๒
เมื่อ ๓ มี.ค. ๕๙ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ในสังกัด กรมทหารช่างที่ ๓ จำนวน ๕ นาย พร้อมกล่าวให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติราชการ ณ บก.ช.๓
เมื่อ ๑๘ ก.พ. ๕๙ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓/หน.ศูนย์ข่าว อ.ชาติตระการ นำกำลังพล จำนวน ๑๐๐ นาย ร่วมกับ อ.ชาติตระการ เทศบาล ต.ป่าแดง อบต.ท่าสะแก และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายซึ่งกำลังระบาด ในพื้นที่ อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก
เมื่อ ๓ ก.พ. ๕๙ พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.๓ นำกำลังพล ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์วีรชน ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พิษณุโลก